Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Programy RCEE
 
"Europejski Dzień bez samochodu".

Kampania europejska.
 • Cel: Głównym celem kampanii jest kształtowanie proekologicznych wzorców zachowań oraz popularyzacja transportu miejskiego przyjaznego środowisku oraz:
  • podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa poprzez podejmowanie publicznej dyskusji na temat problemów transportu w mieście (natężenia ruchu, zwiększenia zanieczyszczeń powietrza) oraz zwrócenie uwagi mieszkańców miast europejskich na ich najbliższe otoczenie;
  • stworzenie władzom lokalnym możliwości realizacji pilotażowych projektów dotyczących między innymi planów ruchu drogowego w mieście, promowania pojazdów przyjaznych środowisku (o napędzie elektrycznym, gazowym), projektowania ulic zarezerwowanych tylko dla pieszych oraz ścieżek rowerowych;
  • zmianę zachowań społecznych dotyczących korzystania ze środków transportu w mieście;
  • promowanie transportu miejskiego gwarantującego lepsze wykorzystanie przestrzeni ulicznej;
  • prezentację i promocję strategii rozwoju alternatywnych środków transportu w miastach;
  • popularyzację aktywnego wypoczynku;
  • zaangażowanie jak największej liczby zainteresowanych osób i przedstawicieli władz.
 • Podstawy: Dyrektywa Rady UE 96/62/WE z 27 września 1996r. w sprawie oceny, kontroli i zarządzania jakością powietrza w otoczeniu.
 • Zasięg: na poziomie lokalnym miasto Lubań i powiat lubański.
 • Uczestnicy: czynni i bierni: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Lubania, powiatu lubańskiego oraz wszyscy chętni i zainteresowani mieszkańcy.
 • Współpraca: Urząd Miasta Lubania, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu, Lubańskie Stowarzyszenie Ekologiczne "Agenda 21", Starostwo Powiatowe w Lubaniu, szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne, PTTK "Pogórze Izerskie", Telewizja Lubań, Dwutygodnik "Ziemia Lubańska", miesięcznik "Przegląd Lubański", Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu.
 • Publikacje i forma promocji: Program jest prezentowany i relacjonowany w lokalnych środkach przekazu. Wszystkie materiały i informacje są przesyłane do koordynatora krajowego. Informacje na poziomie krajowym znajdują się na stronie: www.22september.org
 • Opis: Przedsięwzięciem, takim, jak Dzień bez Samochodu nie można zarządzać w sposób scentralizowany; zaproponowano, zatem cztery poziomy organizacyjne:
  • poziom lokalny: władze lokalne, wykorzystując materiały otrzymane od koordynatorów decydują w jaki sposób przeprowadzić kampanię;
  • poziom regionalny: koordynatorzy regionalni powinni spotykać się regularnie, aby ocenić postępy przygotowań do kampanii; są zobowiązani rozpowszechniać materiały promocyjno-informacyjne wśród władz lokalnych oraz przekazywać informacje na poziom krajowy (zestawienia danych dotyczących każdego miasta zawartych w materiałach dla prasy);
  • poziom krajowy: powołany zostaje Sekretariat koordynujący kampanię Dzień bez Samochodu, do którego zadań należy:
   • wytypowanie osoby Koordynatora Krajowego oraz koordynatorów na szczeblach lokalnych,
   • prowadzenie ewidencji miast, które zgłosiły się do udziału w kampanii,
   • powielenie, rozpowszechnienie i zwrotne przyjmowanie Karty Europejskiej oraz Deklaracji Przystąpienia do Dnia bez Samochodu,
   • przygotowanie i przeprowadzenie dwóch ankiet: badającej opinię publiczną i dotyczącej monitoringu zanieczyszczeń oraz opracowanie ich wyników,
   • rozpowszechnienie wśród władz lokalnych poradnika dotyczącego organizacji kampanii Dzień bez Samochodu oraz innych materiałów,
   • opracowanie, druk i rozpowszechnienie ulotki informacyjnej dla młodzieży,
   • organizacja posiedzeń z koordynatorami kampanii działającymi na szczeblu lokalnym (co najmniej trzy spotkania, w tym jedno po zakończeniu kampanii),
   • koordynacja działań w całym kraju podczas finałowego dnia kampanii,
   • promocja kampanii,
   • bieżące informowanie o kampanii, w tym przygotowanie i prowadzenie strony WWW;
  • poziom europejski: zespół koordynujący tworzą partnerzy uczestniczący w programie LIFE (finansującym ze środków Komisji Europejskiej projekty w obszarach: środowisko, przyroda, kraje trzeciego świata (http://europa.eu.int/comm/life/home.htm) oraz koordynatorzy krajowi z państw uczestniczących w kampanii; koordynatorzy europejscy wspierają inicjatywy krajowe poprzez określenie wspólnych celów oraz regulaminu Karty Europejskiej, a także dostarczanie wytycznych metodologicznych oraz instrumentów promocyjnych.
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0132
Designed by:
ver. 2.5.1