Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Konkursy dla placówek
 
Zaadoptuj rzekę
URZĄD MIASTA LUBAŃ
REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
W LUBANIU
Z A P R A S Z A J Ą   D O   U D Z I A Ł U

W
KONKURSIE OCHRONY ŚRODOWISKA
pt. "Zaadoptuj rzekę"
dla wszystkich typów szkół
z terenu miasta Lubania
 1. Cele konkursu:
  • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za miejsce zamieszkania, nauki i wypoczynku.
  • Kształtowanie pożądanych postaw proekologicznych.
  • Wyrabianie nawyków prawidłowych zachowań w środowisku miejskim i przyrodniczym.
 2. Idea przewodnia:
  Tworzenie wśród uczniów, nauczycieli, rodziców i innych mieszkańców miasta Lubania trwałych nawyków i zachowań prawidłowego postępowania w najbliższym otoczeniu, troski o jego estetykę. W konkursie chodzi o wzięcie na siebie roli stróża lokalnej rzeki, potoku.
 3. Efekty konkursu:
  Efektem tego konkursu powinna być czystsze otoczenie cieków wodnych miasta Lubań, bardzo aktywne kampanie w środowisku uczniów, nauczycieli i rodziców, raporty o stanie wybranego cieku, wnioski po zakończonej kampanii.
 4. Uczestnicy:
  Konkurs jest adresowany do wszystkich typów szkół na terenie miasta Lubania.
 5. Warunki uczestnictwa:
  • Kartę zgłoszenia udziału w konkursie (w załączeniu) należy dostarczyć do RCEE do dnia 20 lutego 2006r. (osobiście, faksem lub pocztą elektroniczną).
  • Spotkanie liderów placówek uczestniczących w konkursie w terminie wyznaczonym przez RCEE.
  • Przekazanie raportu końcowego w terminie do 31 października 2006r.
 6. Forma opieki:
  • zachęcenie władz lokalnych do poprawy stanu czystości rzeki,
  • zdobywanie wiadomości o lokalnej rzece poprzez np. poznawanie historii i geografii rzeki, ekologii roślin i zwierząt,
  • lekcje tematyczne dotyczące zagospodarowania i ochrony rzek,
  • badanie jakości wody (temperatura, pH, ilości tlenu w wodzie), organizmy wskaźnikowe,
  • dokumentowanie fauny i flory,
  • zajęcia plastyczne,
  • organizowanie wystaw plastycznych,
  • i inne uzgodnione z pracownikami RCEE.
 7. Kryteria oceny:
 8. Komisja weźmie pod uwagę:
  • stan wyjściowy,
  • zakres wykonanych prac i zaangażowanie całego środowiska szkolnego,
  • uwagi wizytacyjne,
  • raporty końcowe placówek.
 9. Nagrody:
  • Przewidywane są nagrody dla wyróżniających się placówek.
  • Nagrody zostaną wręczone na specjalnie w tym celu zorganizowanej uroczystości w trakcie trwania LWE'2006.
  • Wyniki konkursu zostaną przekazane w formie wyciągów z protokołu konkursu.
  • Wyniku konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w lokalnych i regionalnych środkach przekazu oraz na stronie internetowej Centrum.
UWAGA !!!
Bezpieczeństwo
Rzeki, a nawet strumyki mogą być niebezpieczne.
Nie ryzykujcie nad wodą:
 • Trzymajcie się razem i zawsze w pobliżu osoby dorosłej.
 • Nie wchodźcie do wody bez pozwolenia osoby dorosłej.
 • Zabawy nad wodą mogą być niebezpieczne.
 • Nie pijcie wody.
Ponad wszystko: bądźcie ostrożni!
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0327
Designed by:
ver. 2.5.1