Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Konkursy dla placówek
 
Rady na odpady
Urząd Miasta Lubań
Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych spółka z o.o. w Lubaniu
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu

zapraszają do udziału w

KONKURSIE OCHRONY ŚRODOWISKA
pt. "RADY NA ODPADY 2009"

sponsorzy główni:
Urząd Miasta Lubań
Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych spółka z o.o. w Lubaniu
Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Gmina Wiejska Lubań
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
To VIII edycja konkursu międzygminnego, którego zadaniem jest zaangażowanie środowisk szkolnych do zaprojektowania i przeprowadzenia programu na rzecz ograniczenia wytwarzania odpadów i ich segregacji w rejonie działania Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Lubaniu oraz zaangażowanie środowisk lokalnych w program gospodarki odpadami.
 1. Cele konkursu:
  • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska w miejscu nauki i zamieszkania;
  • kształtowanie pożądanych postaw proekologicznych uczniów;
  • angażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz prawidłowej gospodarki odpadami;
  • wyrabianie nawyków prawidłowej gospodarki odpadami:
   • ograniczania ilości odpadów,
   • segregowania odpadów;
  • wdrażanie lokalnego programu zasad prawidłowej gospodarki odpadami pod hasłem "Rady na odpady";
  • promocja nauczycieli i placówek oświatowych najbardziej zaangażowanych w program
  • promocja najbardziej aktywnych uczniów.
 2. Forma pracy:
  • działania zespołowe społeczności uczniowskich na terenie powiatu obsługiwanego przez Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu i Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich;
  • projektowanie i realizacja programów w szkołach,
  • realizacja programu w środowiskach miejskich i wiejskich,
  • promocja programu w lokalnych środkach przekazu;
  • zbiórka i segregacja odpadów;
  • sprawozdanie z kampanii.
 3. Warunki udziału:
  Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich typów szkół i placówek w powiecie lubańskim w rejonie działania ZGiUK SP. z o.o. w Lubaniu tj.: miasto Lubań, gmina wiejska Lubań, gmina Platerówka, gmina Siekierczyn, miasto Olszyna, Biedrzychowice.
  Nagrody główne, w tym komputer (nagroda ZGiUK) mogą otrzymać wyłącznie placówki oświatowo-wychowawcze z terenu gmin, które współfinansują konkurs.
 4. Konkurs przebiegać będzie wg następującego harmonogramu:
  • 18. XI. 2008 - ustne ogłoszenie VIII. edycji konkursu
  • 26 I 2009 - rozesłanie regulaminów i kart zgłoszeń do placówek,
  • 10 II 2009 - zgłoszenie udziału na specjalnych kartach zgłoszeń (dołączonych do regulaminu) do RCEE (Rynek-Ratusz, 59-800 Lubań); Szkoły spoza terenu miasta Lubań prosimy również o potwierdzenie telefoniczne.
  • 16 II 2009 - zgłoszenie zbiorcze uczestników konkursu do ZGiUK,
  • 19 X 2009 - zamknięcie konkursu,
  • 26 X 2009 - dostarczenie sprawozdań z przeprowadzonych kampanii i zbiórki selektywnej odpadów,
  • 30 X 2009 - posiedzenie komisji konkursowej i rozstrzygnięcie konkursu,
  • 18 XI 2009 - finał konkursu i wręczenie nagród.
 5. Kontrola zbiórki selektywnej:
  • umiejscowienie na terenie przyszkolnym pojemników segregacyjnych na szkło, makulaturę i tworzywa sztuczne przez ZGiUK;
  • gromadzenie baterii w puszkach, torbach lub kartonach;
  • pomiar ilości odpadów przez pracowników ZGiUK;
  • rejestracja wyników w karcie kontrolnej przez ZGiUK.
 6. Ocena:
  • do konkursu mogą zostać zakwalifikowane tylko te szkoły, które spełnią ściśle warunki regulaminu i realizować będą harmonogram;
  • do nagród o dużej wartości zakwalifikują się tylko te szkoły, które osiągną minimalny wskaźnik -15 kg na 1 ucznia.
  • oceny dokona powołana komisja konkursowa złożona z przedstawicieli organizatorów i sponsorów.
 7. Ocenie podlegać będą:
  1. Sprawność szkoły (ilość odpadów w kg/liczbę uczniów).
  2. Wyniki zbiórki oceniane w/g następujących wskaźników: makulatura - 1; szkło - 2; plastyk - 4; baterie - 8.
  3. Działania aktywizujące środowisko lokalne.
  4. Sprawozdanie z realizacji szkolnego programu "Rady na odpady".
  Działania w podpunktach "c" i "d" oceniać będzie komisja w składzie:
  przedstawiciel Urzędu Miasta Lubań;
  przedstawiciel ZGiUK sp. z o.o. w Lubaniu;
  przedstawiciel RCEE.
 8. Wskaźniki punktacyjne poszczególnych komponentów podlegających ocenie:
  • Zbiórka selektywna - maks. 50 punkt ( poziomy punktacji: 10, 20, 30, 40, 50).
  • Sprawność szkoły - maks. 20 punkt (poziomy punktacji: 5, 10, 15, 20).
  • Działania aktywizujące środowisko szkolne - maks. 15 punkt (poziomy punktacji: 5, 10, 15).
  • Działania aktywizujące środowisko lokalne - maks. 15 punkt (poziomy punktacji: 5, 10, 15).
  • Premia w postaci doliczonych punktów w wysokości punktów wskaźnikowych.
  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania dodatkowych punktów za szczególne osiągnięcia i szczególnie wyróżniające się działania szkoły w środowisku lokalnym.
 9. Nagrody:
  • główną nagrodą jest komputer z wyposażeniem uzupełniającym, fundowany przez ZGiUK w Lubaniu;
  • przewiduje się nagrody w postaci sprzętu elektronicznego, pomocy naukowych, cennych książek;
  • nagrody zostaną wręczone na specjalnie w tym celu zorganizowanej uroczystości finałowej w Sali Rajców Miejskich w Lubaniu;
  • wyniki konkursu zostaną przekazane w formie kopii protokołu konkursu z załącznikami;
  • 5 szkół, które osiągną najlepsze wyniki będzie miało prawo wyróżnić po 2 osoby: najbardziej zaangażowanego ucznia i najbardziej zaangażowanego rodzica.
  • nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni i zaproszeni na finał;
  • o wynikach zostanie powiadomiona społeczność za pośrednictwem lokalnych środków przekazu.
UWAGA !!!
 • Konieczność opróżnienia pojemników należy zgłaszać do:
  ZGiUK sp. z o.o. telef. 722 22 29 lub 722 46 33 w godz. od 7.00 do 15.00
 • RCEE prosi o prowadzenie przez szkoły własnej statystyki odbieranych surowców wtórnych uwzględniając następujące elementy: data odbioru oraz ilość poszczególnych surowców (tel. do Centrum Utylizacji Odpadów - 721-74-55),
  W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z pracownikami RCEE.
Placówki z terenu miasta Lubań zaopatrzone zostały w roku 2007 w specjalne pojemniki lub torby do zbiórki baterii. Prosimy, aby placówki, które takich pojemników nie posiadają gromadziły baterie w niedużych kartonach. Po napełnieniu puszek, toreb lub kartonów bateriami prosimy o poinformowanie o potrzebie ich odbioru w ZGiUK w Lubaniu (telefon 722 22 29 lub 722 46 33).
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
Forma nagród dla szkół z gmin wiejskich uzależniona będzie od wkładu finansowego ich jednostek samorządowych.
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0283
Designed by:
ver. 2.5.1