Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Konkursy dla placówek
 
Rady na odpady
Urząd Miasta Lubań
Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
w Lubaniu
Nadleśnictwo Świeradów

zapraszają do udziału
w

KONKURSIE OCHRONY ŚRODOWISKA
pt. "RADY NA ODPADY"

sponsorzy:
Urząd Miasta Lubań
Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych spółka z o.o. w Lubaniu
Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Jest to piąty konkurs międzygminny, którego zadaniem jest zaangażowanie środowisk szkolnych do zaprojektowania i przeprowadzenia programu na rzecz ograniczenia wytwarzania odpadów i ich segregacji w rejonie działania Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu.
 1. Cele konkursu:
  • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska w miejscu nauki i zamieszkania;
  • kształtowanie pożądanych postaw proekologicznych;
  • wyrabianie nawyków prawidłowej gospodarki odpadami:
   1. ograniczania ilości odpadów,
   2. segregowania odpadów;
  • wdrażanie lokalnego programu zasad prawidłowej gospodarki odpadami pod hasłem "Rady na odpady";
  • promocja nauczycieli i placówek oświatowych najbardziej zaangażowanych w program.
 2. Forma pracy:
  • działania zespołowe społeczności uczniowskich na terenie powiatu obsługiwanego przez Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu i Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich;
  • projektowanie i realizacja programów w szkołach, środowiskach miejskich i wiejskich, lokalnych środkach przekazu;
  • zbiórka i segregacja odpadów;
  • sprawozdanie z kampanii.
 3. Warunki udziału:
  Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich typów szkół i placówek w powiecie lubańskim w rejonie działania ZGiUK w Lubaniu tj.: miasto Lubań, gmina wiejska Lubań, gmina Platerówka, gmina Siekierczyn.
  Konkurs przebiegać będzie wg następującego harmonogramu:
  23 XI 2005r. - ustne ogłoszenie konkursu;
  15 XII 2005r. - dostarczenie regulaminów do szkół;
  20-31 XII 2005r. - zgłoszenie udziału na specjalnych kartach zgłoszeń (dołączonych do regulaminu) do RCEE od 14.00 do 18.00 (RCEE, Rynek-Ratusz 9, 59-800 Lubań); Szkoły spoza terenu miasta Lubań prosimy również o potwierdzenie telefoniczne.
  02 I 2006r. - zgłoszenie przez RCEE szkół konkursowych do ZGiUK;
  20 X 2006r. - zamknięcie konkursu;
  25 X 2006r. - dostarczenie sprawozdań o przebiegu projektu (na początku sprawozdania musi być umieszczony szkolny projekt kampanii) do RCEE;
  28 X 2006r. - posiedzenie komisji konkursowej i rozstrzygnięcie konkursu;
  XI 2006r. - finał konkursu i wręczenie nagród.
 4. Kontrola zbiórki selektywnej:
  • umiejscowienie na terenie przyszkolnym pojemników segregacyjnych lub dostarczenie worków segregacyjnych: na szkło, makulaturę i tworzywa sztuczne przez ZGiUK;
  • pomiar ilości odpadów przez pracowników ZGiUK;
  • rejestracja wyników w karcie kontrolnej przez ZGiUK.
  UWAGA !!!
  • Konieczność opróżnienia pojemników lub odbioru worków należy zgłaszać do:
   ZGiUK Sp. z o.o. tel. 722 22 29 lub 722 46 33 w godz. od 7.00 do 15.00
  • RCEE prosi o prowadzenie przez szkoły własnej statystyki odbieranych surowców wtórnych uwzględniając następujące elementy: data odbioru oraz ilość poszczególnych surowców (tel. do Centrum Utylizacji Odpadów - 721-74-55),
  W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z pracownikami RCEE.
 5. Ocena:
  • do konkursu mogą zostać zakwalifikowane tylko te szkoły, które spełnią ściśle warunki regulaminu i realizować będą harmonogram;
  • do nagród o dużej wartości zakwalifikują się tylko te szkoły, które osiągną minimalny wskaźnik - 15 kg na 1 ucznia.
  • oceny dokona powołana komisja konkursowa złożona z przedstawicieli organizatorów i sponsorów.
  Ocenie podlegać będą:
  • Sprawność szkoły (ilość odpadów w kg/liczbę uczniów),
  • Sprawozdanie z realizacji szkolnego programu "Rady na odpady".
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawa przyznania dodatkowych punktów za szczególne osiągnięcia i interesujące działania szkoły.
 6. Nagrody:
  • przewiduje się nagrody w postaci sprzętu elektronicznego i cennych książek;
  • nagrody zostaną wręczone na specjalnie w tym celu zorganizowanej uroczystości finałowej w Sali Rajców Miejskich w Lubaniu;
  • wyniki konkursu zostaną przekazane w formie kopii protokołu konkursu z załącznikami;
  • nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni telefonicznie przez RCEE i zaproszeni na finał;
  • o wynikach zostanie powiadomiona społeczność za pośrednictwem lokalnych środków przekazu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
Forma nagród dla szkół z poza terenu miasta Lubań uzależniona będzie od wkładu finansowego poszczególnych gmin.
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0192
Designed by:
ver. 2.5.1