Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Konkursy dla placówek
 
"Przyroda i historia Lubania"
URZĄD MIASTA LUBAŃ
STAROSTWO POWIATOWE W LUBANIU
REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
W LUBANIU

zapraszają do udziału
w otwartym konkursie plastycznym


pt. "Przyroda i historia Lubania".
REGULAMIN KONKURSU
 1. Cele konkursu:
  • Ukazanie walorów przyrodniczych miasta.
  • Pokazanie w formie plastycznej obiektów przyrodniczych przy obiektach historycznych.
  • Rozwijanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody.
  • Kształtowanie pożądanych postaw proekologicznych.
  • Promocja dzieci uzdolnionych plastycznie.
 2. Forma pracy:
  • format A3 (duży blok rysunkowy);
  • przewiduje się tylko prace indywidualne;
  • autorzy prac przekazują swoje prawa autorskie na RCEE w Lubaniu;
  • technika dowolna;
  • wizytówka umieszczona na odwrocie pracy zawierająca: imię i nazwisko autora, nazwę placówki/ grupę oraz imię i nazwisko opiekuna.
 3. Tematyka pracy:
  • Praca powinna być samodzielna, ukazywać autorskie spojrzenie i ujęcie plastyczne tematu.
 4. Warunki udziału:
  • Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży z obszaru powiatu lubańskiego.
  • Przewiduję się trzy kategorie wiekowe 6-9;10-13;14-19.
  • Konkurs powinien przebiegać w dwóch etapach:
   etap I - eliminacje w placówce/oddziale.
   etap II - eliminacje finałowe.
  • Placówki przekazują do finału 3 najlepsze prace.
  • Wytypowane prace należy dostarczyć do siedziby RCEE w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2012r. do 16.00, lub przesłać pocztą na adres RCEE Rynek ? Ratusz, 59-800 Lubań.
 5. Ocena:
  • Do konkursu mogą zostać zakwalifikowane tylko te prace, które spełniają warunki regulaminu i zostaną dostarczone w przewidzianym terminie.
  • Oceny i wyboru prac konkursowych dokona specjalnie w tym celu powołana komisja konkursowa złożona z przedstawicieli organizatorów.
 6. Nagrody:
  • Przewiduje się tylko nagrody indywidualne dla autorów wyróżnionych przez komisję prac.
  • Nagrody zostaną wręczone na specjalnie w tym celu zorganizowanej uroczystości w trakcie trwania LWE'2012.
  • Wyróżnieni zostaną powiadomieni przez RCEE w pierwszej kolejności i zaproszeni na finał.
  • Wszystkie zakwalifikowane prace zostaną zaprezentowane na specjalnie w tym celu zorganizowanej wystawie w Galerii Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu.
  • Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w lokalnych i regionalnych środkach przekazu, oraz w formie indywidualnych zawiadomień - wyciągów z protokołu konkursu przesłanych do placówek.
  • Najlepsze prace posłużą jako formy graficzne organizowanych kampanii edukacyjnych bądź wydawnictw.
Zapraszamy do udziału!
W imieniu organizatorów
Agnieszka Wierzbicka kierownik RCEE
Zakup nagród dofinansowany ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
 
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0153
Designed by:
ver. 2.5.1