Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
 
Konkursy dla placówek
 
Piękno przyrody Ziemi Lubańskiej
URZĄD MIASTA LUBAŃ
STAROSTWO POWIATOWE W LUBANIU
REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
W LUBANIU

Z A P R A S Z A J Ą  D O  U D Z I A Ł U
W
KONKURSIE PLASTYCZNYM

dla 6-latków oraz uczniów
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
powiatu lubańskiego
p.t.
"Piękno przyrody Ziemi Lubańskiej"
 1. Cele konkursu:
  • Ukazanie walorów przyrodniczych miasta i powiatu.
  • Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody powiatu lubańskiego.
  • Kształtowanie pożądanych postaw proekologicznych.
  • Promocja osób uzdolnionych plastycznie.
 2. Forma pracy:
  • format A2;
  • autorzy przekazują swoje prawa autorskie na RCEE w Lubaniu;
  • technika dowolna;
  • wizytówka umieszczona na odwrocie plakatu zawierająca: imię i nazwisko autora, nazwę placówki, grupa/klasa oraz imię i nazwisko opiekuna.
 3. Tematyka pracy:
  • Praca powinna być samodzielna, ukazywać autorskie spojrzenie i ujęcie plastyczne tematu.
 4. Warunki udziału:
  • Kartę zgłoszenia udziału w konkursie (w załączeniu) należy dostarczyć do RCEE do dnia 20 lutego 2006r. (osobiście, faksem lub pocztą elektroniczną).
  • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów wszystkich typów placówek z powiatu lubańskiego.
  • Konkurs powinien przebiegać w dwóch etapach:
   etap I - eliminacje szkolne.
   etap II - eliminacje finałowe.
  • Placówki przekazują do finału 3 najlepsze prace w poszczególnych kategoriach.
  • Najlepsze prace z placówki należy dostarczyć do RCEE w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2006r.; w poniedziałki od 11.00 do 15.00, a w pozostałe dni od 14.00 do 17.00 lub przesłać pocztą na adres RCEE (Rynek-Ratusz 9, 59-800 Lubań).
 5. Ocena:
  • Do konkursu mogą zostać zakwalifikowane tylko te prace, które spełniają warunki regulaminu i zostaną dostarczone w przewidzianym terminie.
  • Oceny i wyboru prac konkursowych dokona specjalnie w tym celu powołana komisja konkursowa złożona z przedstawicieli organizatorów.
 6. Kryteria nagradzania:
  Przewidziane są trzy kategorie związane z etapem kształcenia:
  • przedszkolna, szkoły podstawowe klasy I-III,
  • szkoły podstawowe klasy IV-VI,
  • szkoły gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne.
 7. Nagrody:
  • Przewiduje się tylko nagrody indywidualne dla autorów wyróżnionych przez komisję prac.
  • Nagrody zostaną wręczone na specjalnie w tym celu zorganizowanej uroczystości w trakcie trwania LWE'2006.
  • Wyniki konkursu zostaną przekazane w formie wyciągów z protokołu konkursu.
  • Wyróżnieni zostaną powiadomieni przez RCEE w pierwszej kolejności i zaproszeni na finał.
  • Wszystkie zakwalifikowane prace zostaną zaprezentowane na specjalnie w tym celu zorganizowanej wystawie.
  • Wyniku konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w lokalnych i regionalnych środkach przekazu oraz na stronie internetowej Centrum.
  • Najlepsze prace posłużą jako formy graficzne organizowanych kampanii edukacyjnych.
 
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0173
Designed by:
ver. 2.5.1