Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej

www.eko.luban.com.pl
Menu
Edukacja
Ekologia
Medioteka
Konkursy
Imprezy
Opinia nt. Strategii Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju dla Lubania
dr Sabina Zaremba-Warnke
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem
Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze
Uniwersytet Ekonomiczny im. O. Langego we Wrocławiu
Lubańska Strategia Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju jest pionierskim w skali kraju opracowaniem. Jej wdrożenie zapewni realizację celów wyznaczonych w międzynarodowych, krajowych, regionalnych i lokalnych dokumentach dotyczących edukacji ekologicznej i edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Należą do nich przede wszystkim:
  1. Upowszechnianie koncepcji zrównoważonego rozwoju - stosowanie wszelkich metod zapewniających akceptację tej idei przez społeczeństwo,
  2. Prowadzenie edukacji ekologicznej wszystkich podmiotów życia społeczno-gospodarczego,
  3. Efektywna edukacja ekologiczna wszystkich nauczycieli, wszystkich typów szkół oraz pomoc nauczycielom zajmującym się edukacją ekologiczną (programy edukacyjne, podręczniki, szkolenia, sprzęt itp.),
  4. Wzmocnienie transgranicznej współpracy w edukacji dla zrównoważonego rozwoju
  5. Powoływanie i rozwój działań organizacji – koordynujących i monitorujących funkcjonowanie systemu edukacji ekologicznej, w tym m.in. tworzenie elektronicznych baz danych o proekologicznych organizacjach i instytucjach, nauczycielach, materiałach dydaktycznych, kampaniach społecznych itp.
Główne zalety Strategii to:
  1. kompleksowe potraktowanie problemów realizacji zrównoważonego rozwoju – strategia obejmuje wszystkie podmioty życia społeczno-gospodarczego oraz dotyczy wszystkich form edukacji tj. formalnej, nieformalnej i nonformalnej,
  2. duży nacisk na działania edukacyjne na poziomie przedszkolnym i szkolnym – jak dotąd poziom świadomości ekologicznej uczniów jest zbyt niski do zapewnienia realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. Stanowi to również barierę w prowadzeniu edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w szkołach wyższych,
  3. stosowanie efektywnych zasad edukacji ekologicznej - oznacza to, że w procesie edukacyjnym przekazywana jest nie tylko holistyczna wiedza o zależnościach człowiek-przyroda, ale zmienia się świadomość człowieka, rozwija w nim miłość i szacunek do natury, co przekłada się na działania proekologiczne – na zmianę zachowań.
  4. Pozostaje mieć nadzieję, że za przykładem Lubania jak najszybciej pójdą inne miasta!
 
RCEE 2006
 

Artykuły
Subskrypcja
Jesteśmy partnerem
WFOŚiGW
  [523524] 0.0057
Designed by:
ver. 2.5.1